• Rydych chi yma:
  • Cartref
  • Map o'r Parc

Map o'r Parc

Cynghorir rhieni a gwarcheidwaid i oruchwylio eu plant bob amser. Ewch i'r Ganolfan Ymwelwyr i gael cymorth cyntaf. Mae ffôn mewn argyfwng ger yr Hen Ganolfan Ymwelwyr.

  • Cadwch eich ci dan reolaeth bob amser. Dim cŵn ar y prif draeth 1 Mai - 30 Medi, dilynwch arwyddion 'llwybr y cŵn i'r traeth'. Dim cŵn yn y Lle Chwarae.
  • Dim tân agored yn y parc nac ar y traeth. Dim barbeciwiau ar y traeth, ar y twyni, nac yn y goedwig.
  • Mae terfyn cyflymder o 15mya ar holl ffyrdd y parc, 5mya yn y gwersyll.
  • Ni chaniateir noethni ar y traeth nac yn y parc.
  • Mae toiledau ar gael yn y Ganolfan Sgï.

PARC GWLEDIG PEN-BRE

MAP O'R PARC

Pwyntiau pwysig...

Mae gorsaf achub bywydau symudol sy’n cael redeg gan yr RNLI wedi’i leoli ar yr ardal Faner Las i’r chwith o brif fynedfa’r traeth. Mae ar agor rhwng 10am a 6pm bob dydd yn ystod y tymor prysur.

Mae’r parc yn croesawu cŵn, ond cofiwch mai cyfrifoldeb y perchennog yw eu cadw dan reolaeth. Os bydd ci yn ymosodol neu’n achosi niwsans, byddwn yn gofyn i’r perchennog roi’r ci ar dennyn. O dan orchmynion newydd sy’n dod i rym ar 1af Gorffennaf, bydd peidio â chydymffurfio yn arwain at hysbysiad cosb benodedig. O fis Mai hyd fis Medi ni chaniateir mynd â chŵn i ardal Baner Las y traeth.

Peidiwch â chael eich dal gan y llanw! Mae amserlen llanw a thrai ar gael yn y ganolfan ymwelwyr, felly cymrwch olwg ar yr amserau cyn ichi fynd am dro hir ar y traeth. Mae arwyddbyst sy’n dangos negeseuon diogelwch a rhifau ffôn mewn argyfwng i’w gweld ger mynedfa’r traeth. Cymrwch funud i’w darllen.

Rydym eisiau ichi fwynhau eich hun, ond cofiwch fod llawer o bobl yn defnyddio’r traeth felly ceisiwch beidio ag amharu ar bob eraill. Am resymau diogelwch, ni chaniateir barbeciws tafladwy ar y traeth. Mae ardaloedd penodedig o amgylch y parc y gallwch ddefnyddio. Mae’r rhain wedi’u nodi ar ein map, neu holwch yn y ganolfan ymwelwyr.

Er diogelwch, gofynnwn ichi beidio â gyrru’n gyflymach na 15 mya. Talwch sylw i gerddwyr a beicwyr wrth ichi yrru yn y parc.

Os byddwch yn mynd i lawr i’r traeth, cofiwch fynd ag eli haul a het rhag ichi ddal gormod o haul.

Cofiwch godi baw eich ci. Mae nifer o finiau ar hyd a lled y parc. Rhowch y baw ci mewn dau fag a’i roi mewn bin. Gallai peidio â chodi baw eich ci arwain at ddirwy.

Cadwch eich eitemau gwerthfawr yn ddiogel bob amser a pheidiwch â gadael eitemau yn y golwg yn eich car.

Mwynhewch, ar bob cyfri, ond cofiwch ystyried eich cymdogion a pheidiwch â gwneud llawer o sŵn, yn enwedig yn hwyr y nos.

Cofiwch os gwelwch yn dda

Cofiwch os gwelwch yn dda...

Codwch faw eich ci. Cofiwch fynd â bagiau gyda chi, a gwaredwch y gwastraff yn ofalus. Mae’n ofynnol yn y gyfraith i berchnogion cŵn godi baw eu cŵn. Os ydych yn gadael i’ch ci faeddu a chithau heb godi’r baw, gallech dderbyn cosb benodedig gan Warden Cŵn.
MWY

Peidiwch â chyffwrdd PANAS GWYLLT

Peidiwch â chyffwrdd â PHANNAS GWYLLT

(Pastinanca sativa)

Gall y planhigyn hwn, sy’n gyffredin iawn, achosi brech a phothelli difrifol ar groen unrhyw un sydd yn cyffwrdd ag ef. Ni ddylai plant, yn arbennig, gyffwrdd na chwarae â’r planhigyn. Peidiwch ag eistedd ar rosglymau ifainc y planhigyn, sydd i’w gweld isod. Os cewch adwaith anffafriol i’r planhigyn, cadwch y rhan a effeithiwyd rhag yr haul, ac ewch i gael cyngor gan eich meddyg neu gan fferyllydd.

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.