• Rydych chi yma:
  • Aros
  • Amodau Neilltuo Lle yn y Wersyllfa

Amodau Neilltuo Lle yn y Wersyllfa

Amodau Neilltuo Lle yn y Wersyllfa

Gwybodaeth Neilltuo Lle: Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.
Rhif Ffôn: 01554 742424 opsiwn 1.
E-bost:

Archebu

Mae'n hanfodol neilltuo lle o flaen llaw, yn enwedig ar gyfer penwythnosau, gwyliau banc ac yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst. Ar yr adeg neilltuo lle, bydd angen rhoi manylion cyswllt a thalu'n llawn (ac eithrio Ralïau dilys) gydag arian parod neu garden gredyd / ddebyd. Ni dderbynnir sieciau personol. Trwy neilltuo lle, rydych yn rhoi caniatâd i ni gadw eich manylion cyswllt ar ein system gyfrifiadurol. Dylai cwsmeriaid ddarllen eu crynodeb archebu lle yn ofalus oherwydd rhaid i unrhyw gamgymeriadau gael eu cywiro o fewn 48 awr o'i dderbyn. Wedi hynny, bydd polisïau / taliadau safonol yn gymwys.

Hyd Arhosiad - Pebyll

Caniateir i wersyllwyr aros am 14 noson ar y mwyaf, a rhaid iddynt symud i leoliad arall bob 7 noson er mwyn lleihau difrod i'r tir gymaint â phosibl. Derbynnir pebyll ar y safle o'r Pasg hyd at 30 Medi a chyfyngir ar niferoedd ar adegau brig/gwlyb.

DHyd Arhosiad - Carafannau

Caniateir i garafannau aros am 27 noson ar y mwyaf.

Maint Criw / Cyfyngiadau Oedran (ac eithrio Ralïau)

Caniateir neilltuo lle ar gyfer grŵp o 3 uned ar y mwyaf gyda dim mwy na 6 unigolyn ym mhob pabell. Ni dderbynnir unigolion iau na 18 oed oni bai eu bod gydag aelodau'r teulu neu arweinwyr cymwysedig clwb neu sefydliad cydnabyddedig, a fydd yn gyfrifol am eu hymddygiad. Ar yr adeg neilltuo lle, cyfrifir prisiau ar sail pris fesul uned a sawl person sy'n aros yn yr uned. Os bydd y nifer hwn yn cynyddu, rhowch wybod i staff y Ganolfan Ymwelwyr neu Dderbynfa'r Safle Gwersylla er mwyn talu unrhyw ychwanegiad sy'n ddyledus. Parc Carafannau Teithiol yw hwn ac ni allwn ddarparu ar gyfer rheiny sy'n defnyddio carafannau, pebyll neu gartrefi modur at ddibenion preswyl neu gyflogaeth.

Ralïau Clwb - Cwmnïau Teithio / Grwpiau sydd wedi'u sefydlu'n ffurfiol

Ar ddisgresiwn y rheolwyr, mae'n bosibl y derbynnir archebion ymlaen llaw. Caniateir grwpiau yn unol â'r meini prawf a amlinellwyd o ran maint criw / cyfyngiadau oedran. Derbynnir archebion preifat gan deuluoedd a grwpiau o ffrindiau ar ddisgresiwn rheolwyr y Parc yn unig.

Canslo / Ad-daliadau - Pebyll

Bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno canslo ei le roi o leiaf 72 awr o rybudd ysgrifenedig (trwy lythyr neu neges e-bost), cyn y dyddiad cyrraedd. Bydd hyn yn caniatáu i'r holl wersyllwyr gadw llygad ar ragolygon tywydd 5 diwrnod a allai effeithio ar eu harhosiad. Os rhoddir mwy na 72 awr o rybudd, ceir aildrefnu ar gyfer dyddiad arall sydd ar gael yn ystod y tymor neu gellir rhoi ad-daliad, gan ddidynnu ffi weinyddol o 10%. Ni fydd achosion o ganslo o fewn 72 awr o ddyddiad cyrraedd y cwsmer yn drosglwyddadwy nac yn ad-daladwy oni bai bod amgylchiadau eithriadol fel salwch difrifol neu farwolaeth yn y teulu. (Mae'n rhaid anfon dogfennau priodol e.e. nodyn meddygol, er mwyn prosesu'r ad-daliad hwn, a didynnir ffi weinyddol o 10%.) Cynghorir cwsmeriaid i drefnu yswiriant i'w diogelu yn achos canslo.

Canslo / Ad-daliadau - Carafannau

Bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno canslo ei le roi o leiaf 5 diwrnod o rybudd ysgrifenedig (trwy lythyr neu neges e-bost), cyn y dyddiad cyrraedd. Os rhoddir mwy na 5 diwrnod o rybudd, gellir aildrefnu ar gyfer dyddiad arall sydd ar gael yn ystod y tymor neu gellir rhoi ad-daliad, gan ddidynnu ffi weinyddol o 10%. Ni fydd achosion o ganslo o fewn 5 diwrnod o ddyddiad cyrraedd y cwsmer yn drosglwyddadwy nac yn ad-daladwy oni bai bod amgylchiadau eithriadol fel salwch difrifol neu farwolaeth yn y teulu. (Mae'n rhaid anfon dogfennau priodol e.e. nodyn meddygol, er mwyn prosesu'r ad-daliad hwn). Cynghorir cwsmeriaid i drefnu yswiriant i'w diogelu yn achos canslo.

NMethu â chyrraedd

Ni fydd trosglwyddiad nac ad-daliad yn cael ei gynnig os na fyddwch yn cyrraedd heb roi esboniad boddhaol na chanslo'n ysgrifenedig. Os na roddir gwybod ac nid yw'r llain yn cael ei meddiannu erbyn 1.00pm ar y diwrnod ar ôl y diwrnod cyrraedd disgwyliedig, rydym yn cadw'r hawl i ailosod y llain a fforffedu'r taliad.

Ymestyn hyd arhosiad

Gellir trefnu estyniadau, os oes lle ar gael, ond ni warentir y gellir ymestyn lleiniau y tu hwnt i'r dyddiad a neilltuwyd. Os hoffech ymestyn hyd eich arhosiad, gofynnwch i staff y Ganolfan Ymwelwyr cyn gynted â phosibl.

Y Rhestr Aros

O ran dyddiadau pan fydd pob llain wedi'i neilltuo, gellir ychwanegu cwsmeriaid at restr aros a rhoddir gwybod iddynt am unrhyw leoedd gwag dros y ffôn, gan ddyrannu lleiniau i'r ymatebwr cyntaf sy'n talu.

Dyrannu Safle

Bydd yr holl gwsmeriaid nad ydynt eisiau trydan yn cael eu lleoli ar ôl cyrraedd. Bydd Ralïau a Grwpiau yn cael eu cyfeirio at safleoedd sydd wedi'u harchebu ymlaen llaw. Ni fydd lle penodol yn cael ei ddyrannu i wersyllwyr ar yr adeg neilltuo lle; yn hytrach, dyrennir lle iddynt wrth gyrraedd. Rydym yn cadw'r hawl i ofyn i wersyllwyr symud eu pebyll neu geir os teimlir y gallent achosi perygl iechyd a diogelwch neu amharu ar breifatrwydd gwersyllwyr eraill.

Cyrraedd / Cyrraedd yn hwyr

Mae croeso i chi gyrraedd o 1.00pm ymlaen. Wrth gyrraedd, ewch i'r Ganolfan Ymwelwyr neu Dderbynfa'r Safle Gwersylla lle y gofynnir i chi gadarnhau manylion eich arhosiad a llofnodi i gydymffurfio â rheolau a rheoliadau'r safle. Dim ond unigolion ac anifeiliaid anwes a ddatganwyd a gaiff aros. Ni fydd lle ar gael os byddwch yn cyrraedd yn gynnar, oni bai y trefnwyd o flaen llaw. Trwy dalu blaendal ad-daladwy o £20.00, bydd gwersyllwyr yn cael ffob allwedd ar gyfer y brif gât fynediad. Mae'n rhaid i wersyllwyr sy'n bwriadu cyrraedd ar ôl 6.00pm roi gwybod i staff y Ganolfan Ymwelwyr fel y gellir gwneud trefniadau priodol. Ni fydd staff yn gweithio wrth y brif gât gyda'r nos a bydd yn rhaid i wersyllwyr dalu ffi fynediad o £2.00 nad yw'n ad-daladwy.

Cysgodlenni - Carafannau

Gellir gosod cysgodlenni yn y rhan fwyaf o safleoedd ond mae'n rhaid nodi eich dymuniad i ddod â chysgodlen ar adeg archebu lle. Yn anffodus ni allwn warantu safle addas ar gyfer cysgodlen i wersyllwyr, yn enwedig ar adegau prysur. Cynfasau llawr anadladwy yn unig a ganiateir ac mae'n rhaid peidio â gosod rygiau / matiau arnynt. Ni chaniateir gwresogyddion chwythu trydanol mewn cysgodlenni. I'r rheiny sy'n aros am fwy na 7 diwrnod, mae'n rhaid gwaredu cynfasau llawr cysgodlenni am gyfnod digonol er mwyn gadael i'r borfa dyfu eto.

Pebyll ôl-gerbyd

Gellir derbyn pebyll ôl-gerbyd yn yr ardal bebyll. Mae'n bosibl y caniateir i bebyll ôl-gerbyd bach neilltuo rhai lleiniau trydanol.

Gwasanaethau

Nid oes unrhyw drydan, oergelloedd na chyfleusterau coginio ar gael i wersyllwyr sy'n defnyddio'r ardal bebyll.

Tanau / Barbeciwiau

Ni chaniateir tanau gwersyll agored. Caniateir barbeciwiau sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain cyn belled ag y bo ganddynt glawr amddiffynnol a giard o'u hamgylch i atal llwch rhag chwythu ac nad ydynt yn aflonyddu ar bobl eraill.

Gasebos / Cysgodlenni - Pebyll

Caniateir cynfasau llawr anadladwy yn unig, cyn belled â'u bod wedi'u cysylltu â'ch pabell ac nad ydynt yn defnyddio lle a allai fod ar gael i bebyll eraill. Ni cheir gosod rygiau / matiau ar ben cynfasau llawr anadladwy. Ni chaniateir gwresogyddion chwythu trydanol mewn cysgodlenni. Mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i gyfyngu ar ddefnydd ar adegau prysur.

Anifeiliaid anwes

Caniateir cŵn ufudd ar dennyn, heblaw am y bridiau peryglus canlynol: Daeargi Pydew (Pit Bull Terrier); Tosa Japaneaidd; Dogo Argentino; Fila Braziliera. Caniateir 3 chi ar y mwyaf fesul lle a neilltuir ac mae'n rhaid i bob perchennog ci gydymffurfio â rheolau'r Parc.

Cerbydau

Caniateir un car fesul llain ac mae'n rhaid eu cofrestru gyda staff y Ganolfan Ymwelwyr. Mae'n rhaid i bob cerbyd ychwanegol gofrestru gyda'r Ganolfan Ymwelwyr hefyd a thalu £5.00 y noson a pharcio yn yr ardal barcio ddynodedig. Ni chaniateir cerbydau masnachol ar y safle. Ceir rheol lem Dim Cerbydau yn yr Ardal Bebyll. Caniateir i wersyllwyr ollwng eu Hoffer Gwersylla ac yna parcio eu ceir yn yr ardal barcio ddynodedig.

Gadael

Mae'n rhaid gadael pob safle erbyn 12 ganol dydd ar y diwrnod gadael. Os hoffech adael yn hwyrach, cysylltwch â staff y Ganolfan Ymwelwyr i weld a ellir trefnu amser gadael hwyrach. Ar ddiwedd eich arhosiad, mae'n rhaid dychwelyd y ffob allwedd i'r Ganolfan Ymwelwyr. Os ydych yn bwriadu gadael y safle'n gynnar, cyn i'r Ganolfan Ymwelwyr agor am 10.00am, rhowch wybod i'n staff y diwrnod cynt fel y gellir gwneud trefniadau eraill. Ni roddir ad-daliadau am adael yn gynnar.

Tywydd Gwael

Ni roddir ad-daliadau os bydd tywydd gwlyb yn arwain at adael yn gynnar neu ganslo'n hwyr. Mae'r rheolwyr yn cadw'r hawl i ganslo neu gyfyngu ar neilltuo pebyll ar unrhyw adeg. Os bydd y rheolwyr yn gwneud hyn, rhoddir ad-daliad llawn neu gellir neilltuo dyddiad arall, yn amodol ar yr hyn sydd ar gael.

Prisiau a Thalu

Mae'r holl brisiau cyhoeddedig yn cynnwys TAW a gellir eu newid heb roi rhybudd o flaen llaw.

Rheolau a Rheoliadau

Rhoddir copi o reolau a rheoliadau'r Parc ar yr adeg neilltuo lle neu wrth gofrestru (os na dderbyniwyd copi ohonynt yn flaenorol). Y sawl sy'n llofnodi'r Ffurflen Gofrestru sy'n gyfrifol am ymddygiad ei griw. Mae'n rhaid i gwsmeriaid ar y safle gydymffurfio â rheolau a rheoliadau'r Parc. Gallai methiant i wneud hyn arwain at rybudd llafar gan staff y Cyngor; hysbysiad ysgrifenedig ffurfiol i adael y safle o fewn 2 awr heb ad-daliad; gwrthod neilltuo lle yn y dyfodol a chyflwyno adroddiad ffurfiol i'r Heddlu. Bydd y camau a gymerir yn adlewyrchu natur a difrifoldeb digwyddiad ac mae'n bosibl na fyddant yn dilyn y drefn a nodir uchod. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw'r hawl i wrthod mynediad i wersyllwyr sydd wedi torri rheolau a rheoliadau'r safle, wedi torri deddfau lleol, wedi cael cais i adael y safle'n flaenorol neu wedi cael eu gwrthod rhag dod i mewn i'r safle'n flaenorol. Mae'n rhaid i gwsmeriaid sicrhau bod eu heiddo'n ddiogel ac wedi'i yswirio'n llawn rhag unrhyw ddigwyddiad annisgwyl.

RHEOLAU A RHEOLIADAU'R WERSYLLFA

Archebu ar-lein...

Caravan and Camping in Carmarthenshire

Syniadau ynghylch Carafanio a Gwersylla yn Sir Gaerfyrddin

Nid anodd yw gweld pam fod gwyliau mewn carafán mor boblogaidd. Mae’n cynnig hyblygrwydd a rhyddid llwyr, gan ganiatáu ichi fynd ble bynnag y dymunwch, pryd bynnag y dymunwch.
DARLLEN MWY

Defnyddiol...

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.