• Rydych chi yma:
 • Aros
 • Dewch â’ch llety eich hun!

Dewch â’ch llety eich hun!

 • Caravan and Camping at Pembrey Country Park
 • Caravan and Camping at Pembrey Country Park
 • Caravan and Camping at Pembrey Country Park
 • Caravan and Camping at Pembrey Country Park

Archebu ar-lein...

Lleiniau Gwersylla/Carafanio Tymhorol Newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

Gwybodaeth Archebu: Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA16 0EJ. Rhif Ffôn: 01554 742424 opsiwn 1.
E-bost:

Mae'r swyddfa archebu ar agor, 1st Tachwedd 2016 - 28th Chwefror 2017 (10am-4pm). 1st Mawrth 2017 - 31st Hydref 2017 (10am-5pm).

CLleiniau Gwersylla/Carafanio Tymhorol Newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre
Lleiniau Gwersylla/Carafanio Tymhorol Newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

Mae Parc Gwledig Pen-bre yn cynnig nifer gyfyngedig yn unig o Leiniau Tymhorol, â gwasanaeth neu heb. Os ydych yn mwynhau dychwelyd i Barc Gwledig Pen-bre yn gyson drwy gydol y tymor neu os ydych eisiau defnyddio'r parc yn ganolbwynt ar gyfer crwydro'r ardal heb orfod mynd i'r drafferth o dynnu carafán bob tro, byddai llain wersylla/carafanio dymhorol yn ddelfrydol ar eich cyfer.

Mae ein tymor yn para rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref.

Mae lle storio ar gael oddi ar y safle am £5.00 yr wythnos. I gael mwy o wybodaeth:
Telephone 01554 742424 option3.

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook, 'Pembrey Country Park'.

Telerau talu ar gael.

Prisiau Carafanio a Gwersylla (rhaid archebu lle ymlaen llaw)

Prisiau Carafanio a Gwersylla Safonol:

Tymor Canolig 2016:

Heb drydan £15.00 y llain. Gyda thrydan £18.00 y llain.

 • 1 Mawrth - 3 Mawrth
 • 10 Ebrill - 28 Ebrill
 • 2 Mai - 26 Mai
 • 5 Mehefin - 19 Gorffennaf

Prif Dymor 2016:

Heb drydan £17.00 y llain. Gyda thrydan £20.00 y llain.

 • 24 Mawrt - 9 Ebrill
 • 29 Ebrill - 1 Mai
 • 27 Mai - 4 Mehefin
 • 20 Gorffennaf - 3 Medi

Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, nid ydym yn darparu cysylltiad trydan ar gyfer pebyll.

Mae'r prisiau'n cynnwys 2 oedolyn a hyd at 4 plentyn (hyd at 16 oed), 1 car a dim mwy na 3 chi fesul uned.

Y gost am gar ychwanegol yw £5 y noson. Mae oedolion ychwanegol (dros 16 oed) yn £5 y person fesul noson.

Rhaid archebu ymlaen llaw.

Prisiau Carafanau Symudol Tymhorol:

Llain Uwch (gyda thrydan) £1,750 yn cynnwys dau docyn tymor am ddim:

 • Opsiwn 1 - Taliad yn llawn £1,750.
 • Opsiwn 2 - 2 randaliad, y cyntaf ar Ebrill 1af £765.75, yr ail ar Fehefin 1af £765.50.
 • Opsiwn 3 - Rhandaliadau misol (sy'n cynnwys ffi weinyddol o £70.00) Cyfanswm i'w dalu £1,820.
 • Taliad cyntaf ar 1af Ebrill o £500, wedyn 6 taliad misol o £220.

Llain Arferol (heb drydan) £1,100 yn cynnwys 1 tocyn tymor am ddim:

 • Opsiwn 1 - Taliad yn llawn £1,100.
 • Opsiwn - 2 randaliad, y cyntaf ar Ebrill 1af £550, yr ail ar Fehefin 1af £550.

Llain dros Dymor yr Haf (6 wythnos yn ystod gwyliau haf yr ysgol):

 • Opsiwn 1 - Gyda thrydan, un taliad o £700, yn cynnwys 1 tocyn tymor 6 wythnos.
 • Opsiwn 2 - Heb drydan, un taliad o £500, yn cynnwys 1 tocyn tymor 6 wythnos.
Dispose of your rubbish in the correct bins

Yma yn y parc, ymfalchïwn yn ein tirwedd drawiadol ac amgylchedd naturiol y goedwig, a gofynnwn i bawb chwarae eu rhan i gadw’r ardal yn lân a diogel er budd a mwynhad pawb. Mae gennym ardal benodedig ar gyfer gwastraff bwyd ac ailgylchu. Mae hyn yn agos i fynedfa’r wersyllfa ac wrth ymyl y cawodydd a’r toiledau. Cofiwch waredu eich sbwriel yn y biniau cywir.

Cofiwch os gwelwch yn dda

Cofiwch os gwelwch yn dda...

Codwch faw eich ci. Cofiwch fynd â bagiau gyda chi, a gwaredwch y gwastraff yn ofalus. Mae’n ofynnol yn y gyfraith i berchnogion cŵn godi baw eu cŵn. Os ydych yn gadael i’ch ci faeddu a chithau heb godi’r baw, gallech dderbyn cosb benodedig gan Warden Cŵn.
MWY

Peidiwch â chyffwrdd PANAS GWYLLT

Peidiwch â chyffwrdd PANAS GWYLLT

(Pastinanca sativa)

Mae’n bosib i sudd y planhigyn hwn achosi brech a chwysigod difrifol ar groen unrhyw berson sydd yn cyffwrdd age ef. Ni ddylai plant, yn arbennig, gyffwrdd na chwarae a’r planhigyn. Peidiwch ag eistedd ar rhosglymau ifainc y planhigyn sydd i’w gweld uchod. Os cewch y sudd ar eich croen, cadwch y rhan sydd wedi ei effeithio allan o’r haul ac ewch i gael cyngor gan eich meddyg.

Caravan and Camping in Carmarthenshire

Syniadau ynghylch Carafanio a Gwersylla yn Sir Gaerfyrddin

Nid anodd yw gweld pam fod gwyliau mewn carafán mor boblogaidd. Mae’n cynnig hyblygrwydd a rhyddid llwyr, gan ganiatáu ichi fynd ble bynnag y dymunwch, pryd bynnag y dymunwch.
DARLLEN MWY

Defnyddiol...

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.